zi ben cheng ya bu liang gao qi ying li mo shi dan yi dai bu xue de gan su yin xing fu gang IP0yu leng